Makisu Example

Makisu

Back to Tutorial

Makisu

CSS 3D Dropdown Concept

Nigiri
Maguro
Sake
Unagi
Buri
Suzuki
Saba
Iwashi
Kohada
Hirame
Tobiwo
Maki
Ana-kyu
Chutoro
Kaiware
Kampyo
Kappa
Natto
Negitoro
Oshinko
Otoro
Tekka
Sashimi
Maguro
Toro
Ebi
Saba
Ika
Tako
Tomago
Kani
Katsuo
Maguro
Toggle